• Slider Image

Reklamační řád

Reklamační řád provozovny SLÁVA AUTO !

  1. Prodávaná vozidla nejsou nová a jsou opotřebená. Opotřebení je způsobeno obvyklým užíváním vozidla, tj. jejich užíváním v silničním provozu, přesto však jsou způsobilá k obvyklému provozu a užití. Prodávající s ohledem na tyto skutečnosti za prodávaná vozidla nepřebírá záruku.
  2. Kupující v postavení spotřebitele (dále jen „kupující“) je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“). Kupující je povinen reklamaci uplatnit okamžitě po té, co vadné plnění zjistí. Při reklamaci musí kupující srozumitelně a určitě popsat, v čem spatřuje vadné plnění a jaké právo z vadného plnění požaduje.
  3. Reklamace se uplatňuje v provozovně SLÁVA AUTO ! na adrese Pražská ulice, Brno, a to v jeho otevírací době, tj. pondělí-pátek od 9:00 hod. do 18:00 hod. (v zimních měsících do 17. hod.), sobota od 9:00 hod. do 12:00 hod.
  4. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace kupující požaduje.
  5. Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady konkrétního vozidla. Reklamaci prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
  6. Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně potvrzení o poskytnutí slevy, o provedení opravy a době jejího trvání nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.